Jojanneke Brandt  2008

Nieuws

 

 

 Het is mooi geweest 

Geplaatst di 24 mrt 18h38

 

 De laatste foto's 

Geplaatst di 24 mrt 18h38

 

 The final countdown 

Geplaatst ma 2 mrt 11h51

 

 Advocaatje ging op reis 

Geplaatst di 3 feb 14h49

 

 Nieuwe foto's 

Geplaatst di 3 feb 14h49

 

 Verandering van omgeving

Geplaatst do 22 jan 12h42

 

 In een dwarsstraat kom je de mooiste dingen tegen

Geplaatst di 16 dec 16h18

 

 

 

 

Zoals veel Afrikanen, zijn kennelijk ook Sierra Leoners dol op afkortingen. Ik ga zes maanden aan de slag voor de organisatie ENCISS, een afkorting van Enhancing the Interaction and Interface between Civil Society and the State to improve Poor People's lives. ENCISS is een project van CARE Sierra Leone dat zich richt op de verbetering van de positie van minderbedeelde groeperingen in de samenleving om zo een sociale en economische vooruitgang te bewerkstelligen.

 

Op dit moment richt ENCISS haar pijlen met name op de verbetering van de positie van de jeugd en die van vrouwen. ENCISS beoogt onder andere een dialoog op gang te brengen tussen de jeugd- en vrouwenbewegingen en de overheid. Een soort Afrikaans poldermodel dus. Ik zal me vooral gaan bezighouden met vrouwenrechten. Meer in het bijzonder zal ik onderzoek doen naar de factoren die vrouwen belemmeren in een vrije toegang tot het recht en een eerlijke rechtspleging. Daarnaast zal ik de organisatie adviseren op welke wijze zij de verschillende programma's ter verbetering van de toegang tot het recht voor vrouwen kan stroomlijnen. Een flinke kluif, vermoed ik.

 

In de grondwet van Sierra Leone staat - net als dat in Nederland en de meeste andere landen het geval is - dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. Ook is er een Gender Act die ziet op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sierra Leone is bovendien partij bij het VN-verdrag inzake de rechten van vrouwen. Helaas worden deze wetten en verdragen alleen toegepast door overheidsrechters, terwijl verreweg de meeste Sierra Leoners hun problemen en conflicten voorleggen aan de chief, dorpsoudsten of de plaatselijke rechters. Die spreken allen recht op grond van gewoonterecht, en daarbij komen vrouwen er aanzienlijk minder goed af. Volgens het gewoonterecht van veel stammen kunnen vrouwen niet erven, wat betekent dat zij hun huis en land verliezen als hun echtgenoot overlijdt. Huiselijk geweld wordt veelal niet bestraft. Een vrouw heeft wl recht op alimentatie als haar man haar heeft verlaten, maar niet als zij zelf het initiatief neemt voor een scheiding. Er geldt geen minimumleeftijd voor meisjes om te trouwen, wat betekent dat veel jonge meisjes tot een huwelijk met een veel oudere man worden gedwongen. Met de schoolopleiding van die meisjes is het dan meestal voorgoed gedaan. Vrouwen worden soms zonder enige vorm van proces beschuldigd van hekserij en krijgen daarvoor hoge boetes opgelegd, te betalen aan de chief zelf. Bovendien hebben slechts weinig Sierra Leoonse vrouwen een baan, zodat zij zich over het algemeen geen jurist kunnen veroorloven om hun belangen te behartigen.

 

Het grote probleem is dat veel vrouwen geen idee hebben van hun rechten en dat zij mede daardoor onvoldoende opkomen voor zichzelf. Een aantal lokale organisaties - waaronder ENCISS - probeert vrouwen bekend te maken met het feit dat zij rechten hebben en verleent waar mogelijk juridische hulp. Daar zullen ook mijn taken liggen in de komende maanden. Ik weet niets van het Sierra Leoonse recht dus zal me niet aan juridisch advies wagen, maar wel zal ik in gesprek gaan met vrouwengroeperingen in het land om te inventariseren waar zij tegenaan lopen en zal ik proberen te beoordelen op welke wijze ENCISS een poging kan doen deze obstakels uit de weg te ruimen. Natuurlijk is dat een proces van jaren, maar ik wil daaraan graag een heel bescheiden steentje bijdragen.

 

 

 

 

De positie van vrouwen & de millenniumdoelen 

 

In 2000 spraken de leiders van 189 staten af om wereldwijde armoede vr 2015 te bestrijden. Er zijn acht concrete afspraken gemaakt: de millenniumdoelen. En van die doelen is dat vrouwen in 2015 gelijke rechten en kansen moeten hebben als mannen (millenniumdoel 3).

 

 

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat Sierra Leone nog een inhaalslag moet maken in de verwezenlijking van millenniumdoel 3. Het aantal meisjes dat naar school gaat ligt aanzienlijk lager dan het aantal jongens. Hoewel het percentage vrouwen in het parlement langzaam toeneemt, worden vrouwen die zich verkiesbaar stellen regelmatig bedreigd. Bovendien krijgt slechts een heel klein deel van de Sierra Leoonse vrouwen de kans op een baan buiten de landbouw.

 

Voor meer informatie over de millenniumdoelen, klik hier.